Neidio i’r prif gynnwys

Gweithio gyda gwyddoniaeth

Mae ein fframwaith ar gyfer llywodraethu gwyddoniaeth yn nodi sut rydym ni'n sicrhau ein bod yn glynu at ein hegwyddorion o fod yn agored, yn dryloyw ac yn seiliedig ar dystiolaeth wyddonol.
Diweddarwyd ddiwethaf

Rydym ni'n sicrhau'r canlynol:

 • polisïau, penderfyniadau a chyngor sy'n seiliedig ar y dystiolaeth a'r dadansoddiad gwyddonol gorau sydd ar gael, gan gynnwys cyngor arbenigol annibynnol
 • rydym ni'n agored am y dystiolaeth a'r dadansoddiad gwyddonol sy'n sail i'n penderfyniadau, gan gynnwys unrhyw ansicrwydd, bylchau a rhagdybiaethau, a sut yr ydym wedi defnyddio tystiolaeth a dadansoddiad gwyddonol, ac unrhyw ffactorau eraill, yn ein penderfyniadau a'n cyngor
 • caiff tystiolaeth a dadansoddiad gwyddonol ei lywio gan fewnbwn, craffu a herio arbenigwyr a rhanddeiliaid eraill
 • mae tystiolaeth a dadansoddiad ar gael i'w defnyddio ymhellach gan y gymuned wyddonol a rhanddeiliaid eraill

Ein strategaeth ar wyddoniaeth a thystiolaeth
 

Er mwyn cyflawni hyn, mae'r Cynllun Cyflawni ar gyfer ein Strategaeth Gwyddoniaeth, Tystiolaeth a Gwybodaeth 2015-20 yn nodi sut y byddwn yn defnyddio gwyddoniaeth, tystiolaeth a gwybodaeth i ddarparu bwyd y gallwn ni ymddiried ynddo. Cytunodd Fwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ar y cynllun yn 2015. Yn ein strategaeth, rydym yn ei gwneud hi'n glir bod defnydd effeithiol o wyddoniaeth yn hanfodol i gyflawni ein nodau uchelgeisiol o ran diogelu buddiannau defnyddwyr mewn perthynas â bwyd.

Byddwn yn defnyddio gwyddoniaeth, tystiolaeth a gwybodaeth i fynd i’r afael â heriau heddiw yn ogystal ag i nodi a chyfrannu at fynd i’r afael â risgiau’r dyfodol.

Mae'r strategaeth yn disgrifio ein blaenoriaethau ar gyfer y dystiolaeth y bydd ei hangen arnom a'r gweithgareddau y byddwn yn eu cynnal, er mwyn sicrhau ein bod yn caffael ac yn defnyddio'r dystiolaeth honno'n effeithiol i gefnogi ein strategaeth ehangach. Rydym yn cefnogi hyn gyda blaen-gynllun tystiolaeth, sy'n amlinellu'r gwaith ymchwil a gwaith casglu tystiolaeth arall yr ydym yn bwriadu ei gomisiynu.

Mae'n disgrifio'r weledigaeth, yr egwyddorion a'r fframwaith ar gyfer ein gwaith gwyddoniaeth, tystiolaeth a gwybodaeth, a naratif lefel uchel o'r amcanion allweddol a'r meysydd gwaith. Mae'r rhain wedi'u nodi gan set o brif weithgareddau, y byddwn yn ymgymryd â nhw i gyflawni ac i brofi cynnydd yn erbyn ein hamcanion.

 

Prif nodweddion y strategaeth

Yr wyddoniaeth y mae gofyn i ni ei datblygu a’i defnyddio

 • deall risgiau a sut i’w gwerthuso a’u cymharu, fel y gallwn dargedu ein gwaith ar ddiogelu defnyddwyr yn effeithiol
 • defnyddio data, gwybodaeth a dadansoddeg yn ddeallus a rhannu’r defnydd ohonynt, i ddeall risgiau cyfredol, nodi risgiau newydd a newidiol, a datblygu trefniadau goruchwylio a rheoleiddio effeithiol wedi’u targedu
 • deall defnyddwyr, busnesau bwyd, partneriaid gorfodi ac eraill yn y system fwyd a sut y gallwn weithio gyda nhw i gefnogi newid mewn ymddygiad a datblygu a lledaenu arferion da
 • dysgu o beth sy’n gweithio a beth sydd ddim yn gweithio, i sicrhau’r effeithiau cadarnhaol gorau posibl a gwerth am arian, drwy’n gwaith ein hunain a’n gwaith gydag eraill

Y ffordd rydym yn cynnal ein gwyddoniaeth

 • meithrin a chynnal y sgiliau a’r galluoedd rydym eu hangen
 • sicrhau ansawdd ein gwyddoniaeth, ein tystiolaeth a’n gwybodaeth a’r defnydd ohonynt fel eu bod o fudd i ni ac o ddefnydd ac yn gyfreithlon i eraill
 • defnyddio, cyfathrebu a throsglwyddo gwybodaeth am wyddoniaeth, tystiolaeth a gwybodaeth, ar gyfer gweithredu’n agored, ymgysylltu a defnydd ac effaith effeithiol gan yr ASB ac eraill
 • cyflawni amcanion uchelgeisiol ac effaith drawsbynciol drwy bartneriaethau strategol

Cefngoaeth ein Prif Gynghorydd Gwyddonol

Mae Adroddiadau ein Prif Gynghorydd Gwyddonol yn rhoi trosolwg o'r gwaith arloesol yr ydym ni'n ymgymryd ag ef.

Mae ein hadroddiadau yn adolygu'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd, gwyddor data, a'r wyddoniaeth y tu ôl i alergeddau ac anoddediadau bwyd. 

Darllenwch adroddiadau diweddaraf y Prif Gynghorydd Gwyddonol

Cefnogaeth pwyllgorau

Cawn ein cynghori gan bwyllgorau cynghori gwyddonol annibynnol, sy'n darparu cyngor annibynnol ar asesu risg a'n defnydd o wyddoniaeth, ac yn herio hynny. Mae'r pwyllgorau'n cynnwys mwy na 120 o arbenigwyr annibynnol a benodwyd trwy gystadleuaeth agored.

Mae'r rhestr wirio gwyddoniaeth yn nodi'r pwyntiau y mae gofyn eu hystyried wrth ddatblygu a chyfathrebu cynigion polisi sy'n ymwneud â materion sy'n seiliedig ar wyddoniaeth, neu dynnu ar gyngor y pwyllgorau cynghori gwyddonol..