Neidio i’r prif gynnwys

Gweithio i ni

Swyddi gwag, ein strwythur cyflogaeth, y manteision o weithio i ni a’r cod ymddygiad y mae'n rhaid i'n gweithwyr gydymffurfio ag ef.
Diweddarwyd ddiwethaf

Rydym ni'n cyflogi arbenigwyr diogelwch bwyd ar draws y wlad gan gynnwys gwyddonwyr, arolygwyr rheng flaen, arbenigwyr gorfodi, timau cyflawni polisi, economegwyr, cyfreithwyr a gweinyddwyr. Maent i gyd yn cydweithio i sicrhau bod y bwyd rydym ni’n ei brynu a’i fwyta yn ddiogel ac yn cyd-fynd â’r hyn sydd ar y label.

Mae nifer o fanteision ynghlwm â gweithio i ni, fel lwfansau gwyliau hael ac ymrwymiad i gydbwysedd bywyd a gwaith.

Rydym ni o'r farn y dylai amrywiaeth fod yn sail i bopeth a wnawn fel sefydliad, ac rydym ni'n awyddus i'n gweithlu adlewyrchu'r ystod eang o gymunedau rydym ni'n eu gwasanaethu. Rydym ni hefyd yn gweithredu cynllun cyfweld gwarantedig ar gyfer pobl anabl sy'n bodloni'r meini prawf isafswm o ran eu penodi.

Mae gennym ni swyddfeydd yng Nghaerdydd, yn Llundain, ym Melffast ac yng Nghaerefrog.

Swyddi gwag ar hyn o bryd

Uwch Asesydd Risg -Technolegau Genetig (SEO)
Dyddiad cau: Dydd Mawrth 13 Gorffennaf 2021

Swyddog Cefnogi Rhaglen a Phrosiect (EO)
Dyddiad cau: Dydd Sul 18 Gorffennaf 2021

Intern Cyfathrebu (12 mis) (AO)
Dyddiad cau: Dydd Sul 18 Gorffennaf 2021

Intern Iechyd yr Amgylchedd (12 mis) (AO)
Dyddiad cau: Dydd Sul 18 Gorffennaf 2021

Economegydd Cynorthwyol (1 x Parhaol, 1 x 12 mis Contract Tymor Penodol (HEO)
Dyddiad cau: Dydd Mawrth 20 Gorffennaf 2021

Strwythur cyflog a graddau

Mae gennym ni chwe gradd y tu allan i'r Uwch Wasanaeth Sifil:

 • Swyddog Gweinyddol (AO)
 • Swyddog Gweithredol a theitlau cyfwerth (EO)
 • Swyddog Gweithredol Uwch a theitlau cyfwerth (HEO)
 • Uwch Swyddog Gweithredol a theitlau cyfwerth (SEO)
 • Gradd 7
 • Gradd 6

Mae gennym ni ddwy raddfa gyflog, un ar gyfer staff yn Llundain ac un ar raddfa genedlaethol ar gyfer yr holl staff eraill. Hefyd, mae gennym gynllun gwobrwyo yn ystod y flwyddyn ar gyfer cyflawniadau personol neu gyflawniadau tîm unigryw ac eithriadol.

 

Oriau gwaith, cyfnod prawf a gwyliau blynyddol

Ein horiau gwaith arferol yw 37 awr yr wythnos. Rydym ni'n gweithredu oriau gwaith hyblyg sy'n caniatáu i weithwyr addasu eu diwrnod gwaith i ddiwallu anghenion unigol. Rydym ni hefyd yn darparu ar gyfer staff sy'n dymuno gweithio gartref, rhan-amser neu rannu swyddi, yn amodol ar anghenion busnes. Gellir ystyried trefniadau gweithio hyblyg eraill.

Cyfnod prawf

Mae'n ofynnol i'r holl staff sy'n ymuno â ni weithio cyfnod prawf o wyth mis, oni bai eu bod wedi ymuno o Adran Llywodraeth arall.

Gwyliau blynyddol

Mae lwfans gwyliau blynyddol ar gyfer dechreuwyr newydd yn dechrau ar 25 diwrnod, yn ogystal â naw diwrnod o wyliau braint a chyhoeddus, ac yn codi i 30 diwrnod gyda hyd y gwasanaeth.

Buddion

Absenoldeb rhiant

Absenoldeb mamolaeth, absenoldeb mabwysiadu neu absenoldeb rhiant a rennir hyd at 26 wythnos â thâl llawn wedi’i ddilyn gan 13 wythnos â thâl statudol ac 13 wythnos arall yn ddi-dâl, ac absenoldeb tadolaeth o hyd at 3 wythnos â thâl llawn.

Dysgu a datblygu

Rydym ni fel sefydliad yn gwbl ymrwymedig i ddysgu a datblygu ein staff ac fel rhan o'n tîm, gallwch chi edrych ymlaen at gyfleoedd hyfforddi a datblygu o safon. Rydym ni'n credu mewn helpu pawb sy'n gweithio i ni i fanteisio i'r eithaf ar eu doniau ac i wireddu eu potensial llawn - dyna pam rydym ni'n rhoi cyfle i bawb ddatblygu ymhellach, gan gynnig cyfleoedd datblygu ffurfiol yn ogystal â hyfforddiant mewn swydd. Bydd cyfle i ymgymryd â datblygiad i fodloni anghenion y swydd ac ar gyfer rhywfaint o ddatblygiad personol.

Pensiwn

Mae'r Gwasanaeth Sifil yn cynnig dewis pensiwn galwedigaethol neu bensiwn cyfranddeiliaid deniadol, gan roi hyblygrwydd a dewis. Mae manylion y pensiynau sydd ar gael i'w gweld ar wefan y Gwasanaeth Sifil.

Buddion ychwanegol

Wrth weithio gyda'r ASB gallwch chi gael mynediad at ystod eang o fuddion ariannol. Er enghraifft:

 • cynllun disgownt i weithwyr yr ASB
 • cynllun gofal llygaid
 • derbyn cyflog ymalen llaw er mwyn talu am docynnau tymor
 • cynllun aberthu cyflog Beicio i'r Gwaith
 • rhaglen defnyddiwr Microsoft yn y cartref
 • cynllun teithio First Bus
 • talu tanysgrifiadau proffesiynol

Rydym ni hefyd yn cynnig nifer o fudd-daliadau di-dâl, er enghraifft:

 • pum diwrnod o ddysgu a datblygiad y flwyddyn - gan gynnwys mynediad at yr adnoddau dysgu amrywiol
 • rhaglenni a chefnogaeth a gynigir gan Civil Service Learning
 • amser o'r gwaith i ddelio ag argyfyngau, sefyllfaoedd annisgwyl a rhai amgylchiadau arbennig eraill heb eu cynllunio 
 • absenoldeb arbennig â thâl i gymryd rhan mewn gweithgareddau gwirfoddoli anstatudol a dyletswyddau gwasanaeth cyhoeddus megis milwr wrth gefn y lluoedd arfog
 • cyfleoedd i weithio'n hyblyg
 • cynllun gwobrwyo yn ystod y flwyddyn ar gyfer cyflawniadau personol neu gyflawniadau tîm unigryw ac eithriadol
 • Raglen Cymorth Gweithwyr benodol lle gallwch chi gael mynediad at gymorth cwnsela, cyngor a gwybodaeth gyffredinol a chyngor ariannol a dyled
 • dewis i ymuno ag undeb llafur 

Yn ogystal, fel gwas sifil gallwch chi hefyd ymuno â, neu fwynhau, buddion nifer o sefydliadau eraill fel Cymdeithas Yswiriant y Gwasanaeth Sifil, Elusennau dros Weision Sifil, gofal iechyd y Gwasanaeth Sifil a HASSRA.

Buddiannau sy'n gwrthdaro

Mae'n ofynnol i'r holl staff sy'n gweithio i ni wneud cais am gymeradwyaeth cyn iddynt ddod yn gysylltiedig ag unrhyw fath o fuddiant busnes preifat sy'n gysylltiedig â'r diwydiant bwyd. Os ydych chi'n gysylltiedig ag unrhyw fusnes preifat o'r math hwn, gofynnir i chi roi gwybod am eich buddiant ynddo, a faint o amser y disgwyliwch ei roi iddo. Gallwn ni wedyn ystyried a fyddai unrhyw wrthdaro â dyletswyddau swyddogol os cewch gynnig a derbyn y penodiad.

Mae hyn yn berthnasol i fuddiannau ariannol yn unig yn ogystal ag os ydych chi'n ymwneud â rheoli'r busnes. Dylech chi hefyd ddweud wrthym ni a oes gennych chi gysylltiad anuniongyrchol o'r math hwn, er enghraifft, trwy bartner neu aelod o'r teulu y mae gennych chi gysylltiad agos ag ef/hi.

Mae yna reolau hefyd ynglŷn â chymryd gwaith i staff sy'n gadael yr ASB a'r Gwasanaeth Sifil. Mae'r rhain yn berthnasol yn gyffredinol i Uwch Weision Sifil, ond maen nhw hefyd yn berthnasol i staff eraill mewn amgylchiadau arbennig.

Cod y Gwasanaeth Sifil

Rhaid i bob un o'n gweithwyr gydymffurfio â chod y Gwasanaeth Sifil, sy'n gosod y gwerthoedd craidd a'r safonau ymddygiad a ddisgwylir gan weision sifil.