Neidio i’r prif gynnwys

Pwy ydym ni?

Ni yw’r Asiantaeth Safonau Bwyd, adran annibynnol o’r Llywodraeth sy’n gweithredu ar draws Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon i ddiogelu iechyd y cyhoedd a buddiannau ehangach defnyddwyr mewn perthynas â bwyd. Rydym ni’n sicrhau bod bwyd yn ddiogel, ac yn cyd-fynd â’r hyn sydd ar y label.
Diweddarwyd ddiwethaf

Strategaeth Bwyd y Gallwn Ymddiried Ynddo 2015-2020

Mae ein Strategaeth, Bwyd y Gallwn Ymddiried Ynddo 2015-2020, yn canolbwyntio ar ein diben a’n cenhadaeth.

Mae’n ddyletswydd arnom i ddefnyddio ein harbenigedd a’n dylanwad fel y gall pobl ymddiried bod y bwyd y maent yn ei brynu a’i fwyta yn ddiogel ac yn onest. Mae ein strategaeth yn cydnabod bod heriau cynyddol o amgylch diogelwch bwyd, fforddiadwyedd, sicrwydd bwyd a chynaliadwyedd. Mae ein strategaeth yn amlinellu ein diben a’n cyfrifoldebau, a rolau a chyfrifoldebau eraill, o ran goresgyn yr heriau hynny.

Gwyddoniaeth yn sail i’n holl waith ni

Rydym ni’n defnyddio gwyddoniaeth, tystiolaeth a gwybodaeth i sicrhau bwyd y gallwn ymddiried ynddo. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein Cynllun Cyflawni ar gyfer Gwyddoniaeth, Tystiolaeth a Gwybodaeth 2015-2020.

Cynllun Strategol Ategol 

Mae ein Cynllun Strategol Ategol yn amlinellu sut rydym ni’n bwriadu sicrhau bod defnyddwyr yn cael eu diogelu, eu grymuso a’u diweddaru’n gyson.

Mae’r dulliau hyn yn cynnwys:

 • defnyddio gwyddoniaeth, tystiolaeth a gwybodaeth i fynd i'r afael â heriau heddiw, ac i nodi a chyfrannu at fynd i'r afael â risgiau newydd y dyfodol 
 • defnyddio adnoddau deddfwriaethol ac aneddfwriaethol yn effeithiol i ddiogelu buddiannau defnyddwyr a sicrhau manteision iddynt. Dylanwadu ar ymddygiad busnesau er budd defnyddwyr gan fod yn gwbl agored a hygyrch, a chanfod ffyrdd o rymuso defnyddwyr yn ein gwaith o lunio a gweithredu polisïau, ac yn eu perthynas â'r diwydiant bwyd

Sut y datblygwyd ein Cynllun Strategol

Aethom ati i adolygu ac ystyried llawer iawn o dystiolaeth ar ystod eang o ffactorau sy'n debygol o effeithio ar ein hamgylchedd gweithredu hyd at 2020 a thu hwnt. Drwy ddadansoddi ffactorau cymdeithasol, amgylcheddol, economaidd, technolegol a ffactorau eraill, roedd gennym ni sylfaen ar gyfer datblygu ein blaenoriaethau lefel uchel a’n prif themâu ar gyfer 2015-20. 

Drwy gydol y broses ddatblygu, fe aethom ni ati i drafod ag amrywiaeth eang o randdeiliaid a defnyddwyr allanol a mewnol, gan geisio eu safbwyntiau i lywio'r gwaith hwn.

Roedd y gwaith yn cynnwys:

 • defnyddwyr
 • sefydliadau defnyddwyr 
 • y byd academaidd a'r gymuned wyddonol 
 • cynrychiolwyr ar ran y diwydiant 
 • cyrff masnach 
 • awdurdodau lleol 
 • adrannau eraill y Llywodraeth 
 • sefydliadau anllywodraethol 
 • cydweithwyr ar draws ein sefydliad

Darllenwch am ein hymchwil a’n trafodaethau â defnyddwyr er mwyn llywio ein Strategaeth, sydd ar gael yn y canfyddiadau isod (Saesneg yn unig).